Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 12.09.2019. 110.10 0.0014%
Raiffeisen BALANCE 12.09.2019. 125.04 0.0878%
Raiffeisen EURO BOND 12.09.2019. 197.35 0.0021%

Currency converter

According to exchange rate for: 13.09.2019.
Amount