Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 29.03.2020. 110.47 0.0014%
Raiffeisen BALANCE 29.03.2020. 116.21 -0.0033%
Raiffeisen EURO BOND 29.03.2020. 200.48 0.0009%

Currency converter

According to exchange rate for: 30.03.2020.
Amount