Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 19.11.2019. 110.20 0.0014%
Raiffeisen BALANCE 19.11.2019. 126.62 -0.0355%
Raiffeisen EURO BOND 19.11.2019. 197.62 0.0017%

Currency converter

According to exchange rate for: 20.11.2019.
Amount