Javna ponuda za prodaju udjela Raiffeisen BOND 2026 - otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Javna ponuda za prodaju udjela Raiffeisen BOND 2026 - otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

U skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima („Službene novine FBIH“ broj 85/08, 25/17), Zakonom o tržištu vrijednosnih papira čl. 36 („Službene novine FBIH“, broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17) i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/4-19-02/24 od 25.01.2024. godine Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. objavljuje:

 

JAVNU PONUDU ZA PRODAJU UDJELA

RAIFFEISEN BOND 2026 OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM

 

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. (dalje u tekstu: Društvo) osniva Raiffeisen BOND 2026 otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond) i njime upravlja s isključivim ciljem ostvarivanja minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeća (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Osnivač i jedini vlasnik Društva je Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina.

 

Prije ulaganja u investicijske fondove potencijalnim investitorima se preporučuje da sagledaju cjeokupnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, ličnu sklonost preduzimanju rizika karakterističnu za određenu vrstu ulaganja, planirani rok ulaganja i očekivanja glede potencijalnih prinosa.

 

Ulaganje u Fond investitorima omogućava visoku diverzifikaciju, transparentnost, likvidnost i profitabilnost ulaganja u skladu sa pripadajućim rizicima ulaganja, kao i profesionalno upravljanje imovinom.

 

Prospekt i Statut predstavljaju javnu pondu investitorima za kupovinu udjela Fonda. Prije donošenja odluke o ulaganju, potencijalni investitori se pozivaju da detaljno pročitaju Prospekt i Statut Fonda, kako bi se informisali o mogućnostima i rizicima ulaganja.

 

Prospekt i Statut Fonda dostupni su investitorima na svim mjestima na kojima se obavlja upis i uplata vrijednosnih papira. Prospekt i Statut Fonda dostupni su besplatno u sjedištu Društva, ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo i poslovnicama Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina na području FBiH, na web stranci Društva www.raiffeiseninvest.ba.

 

Informacije navedene u javnoj ponudi kao i sadržaj Prospekta i Statuta Fonda sačinjeni su i objavljeni u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine FBIH“, br 85/08, 25/17) i drugim podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, te su isti odobreni od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH.

 

Nominalna vrijednost jednog udjela iznosi 195,583 KM ili 100,00 EUR izraženo u KM prema srednjem kurstu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Upis i uplatu po osnovu javne ponude je moguće izvršiti u sjedištu Društva, ul. Zmaja od Bosne bb Sarajevo, te poslovnicama Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina na području FBiH.

 

Upis i uplatu u Fond, a po osnovu javne ponude, je moguće izvršiti isključivo u KM, sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Minimalan iznos za upis i uplatu u javnoj ponudi iznosi 5.000,00 KM. Javna ponuda za prodaju udjela Fonda počinje 30.01.2024. godine i traje do i uključujući 28.02.2024. godine. Uplata u Fond obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun Fonda kod UniCredit Bank d.d. Mostar br. 3386902249697447. Nerezidenti (strana fizička i pravna lica) uplate mogu vršiti na račun Fonda kod UniCredit Bank d.d. Mostar, SWIFT UNCRBA22, IBAN BA39 3386 9022 4969 7447.

 

Emisija javnom ponudom za kupovinu udjela smatra se uspjelom, ako je do završetka javne ponude, uplaćen iznos od minimalno 10.000.000,00 KM.

 

Izvod o stanju udjela stečenim u toku javne ponude dostavit će se ulagačima u roku od 15 dana od prvog radnog dana Fonda.

 

Registracija udjela će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o registru udjela propisanim od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH („Službene novine FBIH“, br 33/09, 66/09).